Brifa Maling

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2004

1. Aftalegrundlaget
Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

2. Ordreoptagelse og priser
Tilbud bliver først bindende ved leverandørens ordrebekræftelse. (Dog kan leverandøren i et skriftligt bindende tilbud angive en periode, for hvilken det konkrete tilbud er bindende).

- Dog bliver tilbud bindende ved ordres afgivelse til leverandørens repræsentant eller agent, medmindre leverandøren uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres.

- Prisen er den på ordrebekræftelsen gældende og angives normalt excl. moms og eventuel anden statslig afgift.

- Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/
eksport-afgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for leverandørens kontrol, er leverandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.

3. Tekniske oplysninger
Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger m.m. om produkters funktion, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt, omtrentlige og alene vejledende.

4. Levering
Levering sker ab fabrik eller lager. Leverandøren sørger for afsendelse og vælger forsendelsesmåde.

-Forsendelsen foregår for købers regning og risiko.

- Varen leveres i leverandørens standardkvalitet, medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav og specifikationer, er leverandøren berettiget til at levere indtil 10% mere eller mindre end den aftalte mængde.

-Hvis leveringstidspunktet ikke er blevet fastsat, vil levering finde sted, når produkterne er klar til levering. Leverandøren vil bestræbe sig på at levere på fastsatte leveringstidspunkter, men påtager sig ikke nogen juridisk forpligtigelse hertil. Såfremt leverandøren leverer produkterne inden de fastsatte leveringstidspunkter, kan køberen afvise at modtage levering-
en indtil de fastsatte tidspunkter, hvorimod en for tidlig levering hverken berettiger køberen til erstatning eller dagbøder. Hvis leveringen er forsinket, er køberen berettiget til at annullere sin ordre, dog ikke efter at produkterne er blevet leveret. Denne ret for køberen til at annullere ordren er den eneste beføjelse, som køberen har i tilfælde af forsinkelse med leveringen. Køberen kan hverken kræve erstatning eller dagbøder som følge af forsinkelse.

-Såfremt levering ikke sker i rette tid, og dette skyldes krig, uroligheder, strejke eller lockout, maskinbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer eller andre omstændigheder, der er uden for leverandørens herredømme, er leverandøren uden ansvar for forsinkelsen, og køberen er ikke berettiget til i den anledning at annullere ordren. Leverandøren skal levere snarest muligt efter hindringens ophør. Leverandøren er dog berettiget til i tilfælde som anført at spørge køberen, om han ønsker leveringen, og såfremt køberen ikke uden ugrundet ophold erklærer, at han ønsker at fastholde leveringen, skal leverandøren være berettiget til at frigøre sig fra handelen ved meddelelse til køberen.

5. Mangler og reklamationer
Såfremt den leverede vare ikke svarer til de af leverandøren opgivne specifikationer eller de af køberen stillede krav eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal leverandøren være forpligtet til, hvad enten dette skyldes en påviselig fejl fra leverandørens side eller ikke, at levere en ny fejlfri vare i stedet. Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når denne tilbagesender den mangelfulde vare. Såfremt den leverede vare er helt eller delvis brugt, kan leverandøren dog vælge i stedet for at levere en ny vare at tilbagebetale fakturaprisen for den mangelfulde vare. Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til dagbøder eller erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. - Det påhviler køberen uopholdeligt at meddele leverandøren eventuelle konstaterede fejl eller mangler ved det leverede. Dette meddeles skriftligt

- Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamation har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. Returnering af fejlbehæftede varer kan kun ske efter samråd med leverandøren. Returnering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

- Køberen skal nøje følge den af leverandøren givne brugsanvisning for varens anvendelse og for dens opbevaring.

- Leverandørens informationer er baseret på laboratorieforsøg og/ eller anvendelsestekniske forsøg og er en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode.

- Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for leverandørens kontrol, påtager leverandøren sig ikke ansvaret for de opnåede resultater.

- Selvom leverandøren eller dennes repræsentant måtte have ydet teknisk rådgivning eller vejledning om, eller ført tilsyn med eller inspiceret brugen eller påføringen af varen, hvad enten dette er foretaget i henhold til kontrakt eller som en gratis service, fralægger leverandøren sig enhver form for garanti, forpligtelse og ansvar for sådan assistance, undtagen i den udstrækning leverandøren udtrykkeligt skriftligt har accepteret andet.

6. Produktansvar
Leverandørens ansvar dækker udelukkende direkte personeller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede.

- Leverandøren er således uden ansvar for enhver skade som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. kemikalier, vejrlig, eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er leverandøren uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring.

- Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab eller lignende indirekte tab. Medmindre andet er aftalt, er ansvaret for tingsskade begrænset til kr. 1.000.000,-.

- I den udstrækning leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

- Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

7. Betaling
Betalingsbetingelser er netto kontant 20 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber fra forfaldsdato en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned. Veksel eller gældsbevis anses ikke for betaling, før fuld indbetaling har fundet sted.

8. Force majeure
I alle forhold, som leverandøren ikke har indflydelse på, så som arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, brandskade, svigtende tilførsel af råvarer, regeringsforanstaltninger, krig og uroligheder, skal leverandøren være berettiget til at udskyde leverancen. Såfremt leverandøren vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal køber uden unødigt ophold underrettes herom.

9. Lovvalg og værneting
Dansk ret er gældende for leverancer og for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Leverandøren har ret til at bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse med leverancer, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved domstolene. Hvis leverandøren vælger at lade tvisten afgøre ved voldgift, skal dette ske i henhold til voldgiftsreglerne fastsat i Det Internationale Handelskammer (ICC), Paris. Møder skal afholdes i København. Processproget skal være dansk. Hvis leverandøren vælger at lade tvisten afgøre ved domstolene, skal sagen efter leverandørens valg behandles ved leverandørens eller køberens værneting.

- Leverandøren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverede produkter.

10. Returnering
Returnering af varer kan kun ske efter samråd med leverandøren og mod et fradrag på 20%. Returnering sker for købers regning og risiko medmindre andet er aftalt.


><